REGULAMIN INTERNATU
COLLEGIUM MARIANUM LICEUM KATOLICKIEGO IM. JANA PAWŁA II
W PELPLINIE


WSTĘP
1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Collegium Marianum Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie, przeznaczoną dla wszystkich uczniów szkoły.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności
za funkcjonowanie placówki.
3. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Collegium Marianum Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie.

§ 1
CELE I ZADANIA INTERNATU
1. Celem jest:
1)    stworzenie optymalnych warunków do zamieszkania i nauki
2)    poczucie bezpieczeństwa
3)    umożliwienie dostępu do źródeł informacji
4)    promowanie różnych form życia kulturalnego
5)    poszanowanie zdrowia własnego i innych
6)    integralny rozwój osobowy
2. Do zadań należy:
1)    zapewnienie właściwych warunków do wypełniania zadań szkolnych
2)    realizowanie systemu wychowania zgodnego z katolickim duchem szkoły
3)    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
4)    kształtowanie dbałości o higienę osobistą
5)    upowszechnianie kultury fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia
6)    wyrobienie życiowych umiejętności oraz wdrażanie do samodzielnego wykonania prac porządkowo-gospodarczych
7)    kształtowanie postaw społecznych i więzi międzyosobowych

§ 2
ORGANY INTERNATU
1. Podstawowymi organami internatu są:
1)    Dyrektor Internatu,
2)    Prefekci (Wychowawcy Internatu),
3)    Samorząd Szkoły.

§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW INTERNATU

1. Wychowankowie mają prawo do:
1)    Korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
2)    Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie, oraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach kulturalnych, sportowych, turystycznych, religijnych.
3)    Poszanowania prywatności i zachowania dyskrecji o sprawach osobistych lub rodzinnych.
4)    Poczucia prywatności w swojej części mieszkaniowej, co oznacza, że wychowankowie nie mogą gościć w swoim pokoju osób bez wiedzy dyrektora lub prefekta,
5)    Zwolnienia w czasie nauki własnej w uzasadnionych przypadkach.
6)    Uzyskania usprawiedliwienia w przypadku choroby lub innej niedyspozycji uniemożliwiającej udział w zajęciach lekcyjnych od prefekta, pod którego opieką pozostają w tym czasie.
7)    Zgłaszania opinii i propozycji w sprawach organizacyjnych oraz współuczestnictwa przez własny samorząd w kształtowaniu życia internatu.
8)    Pozostania w internacie na ustalony wcześniej weekend za zgodą dyrektora lub prefekta.
2. Wychowankowie mają obowiązek:
1)    Regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne.
2)    Przestrzegać rozkładu dnia w internacie i ciszy nocnej w godz. 22.00-6.00. W tym  czasie wychowankowie nie mają prawa przebywać w pokojach kolegów bez wiedzy i zgody dyrektora lub prefekta. Mają zaścielone łóżka i są ubrani w piżamy. Każdego dnia dyrektor lub prefekt po 22.00 obchodzi pokoje i sprawdza przygotowanie do spoczynku podopiecznych internatu.
3)    Przestrzegać zakaz zamykania się od środka w pokoju, jeżeli są w nim obecni
4)    Uczestniczyć w codziennych praktykach religijnych.
5)    Troszczyć się o współmieszkańców, w razie potrzeby udzielając im pomocy.
6)    Z szacunkiem odnosić się do wychowawców, pracowników i kolegów.
7)    Troszczyć się o estetyczny wygląd i porządek w swoim pokoju oraz na terenie internatu.
8)    Rzetelnie dbać o porządek w pokojach i łazienkach.
9)    Dbać o czystość i higienę osobistą oraz estetykę własnego wyglądu.
10)    Troszczyć się o użytkowany sprzęt oraz pomoce dydaktyczne - wszelkie zmiany umeblowania należy konsultować z dyrektorem lub prefektem.
11)    Ponosić odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody, które należy natychmiast zgłosić detektorowi lub prefektowi.
12)    Dbać o swoje rzeczy - wartościowe przedmioty i pieniądze wychowankowie przechowująw internacie na własną odpowiedzialność.
13)    Oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę.
14)    Na terenie internatu chodzić w obuwiu miękkim, lekkim i przewiewnym.
15)    Korzystać ze sprzętu grającego w sposób nie zakłócający spokoju współmieszkańców.
16)    W  razie choroby lub wypadku bezzwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy dyżurnemu. Osoby chore na czas choroby wyjeżdżają do domu.
17)    Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia, wyjazdy oraz powroty w ciągu całego tygodnia.
18)    Regularnie uiszczać opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w terminie do 15 każdego miesiąca.
19)    Przestrzegać zakazu wchodzenia, bez zgody wychowawcy internatu, do pokojów dziennych przeznaczonych dla dziewczyn uczących się w szkole
20)    Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ w związku z czym zabrania się:
a.    używania w salach kuchenek elektrycznych i grzałek (dopuszcza się używanie czajników bezprzewodowych),
b.    przechowywania w pokojach materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
c.    manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
d.    naklejania na ścianach plakatów, fotografii, wieszania obrazów,
e.    siadania na parapetach okiennych.


§ 4
NAGRODY I KARY
1.    Nagrody:
1)    Za właściwe zachowania, zaangażowanie w życiu internatu, podejmowaną działalność społeczną, odpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych, osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu wychowanek może zostać nagrodzony:
a.    pochwałą wychowawcy internatu z wpisaniem do dziennika,
b.    listem pochwalnym do rodziców,
c.    pochwała dyrektora szkoły wobec młodzieży.

2.    Kary:
1)    W przypadku niewłaściwego zachowania, naruszenia zasad współżycia w internacie i niniejszego regulaminu wychowanek może zostać ukarany:
a.    upomnieniem ze strony wychowawcy,
b.    wpisem wychowawcy do dziennika,
c.    karą porządkową – praca na rzecz internatu i zawiadomieniem rodziców,
d.    pisemną naganą dyrektora internatu oraz zawiadomieniem rodziców,
e.    naganą dyrektora,
f.    czasowym lub definitywnym skreśleniem z listy wychowanków internatu,
g.    w przypadku powtórnego wykroczenia, za które została nałożona wychowankowi kara czasowego skreślenia z listy wychowanków internatu następuje definitywnym skreślenie z listy wychowanków.
2)    Nałożenie kary pociąga za sobą konsekwencje, które w zależności od powagi wykroczenia mogą być stosowane pojedynczo lub łącznie.
3)    Skreślenie z listy wychowanków internatu następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawców internatu  za wszelkie poważne wykroczenia wymienione w § 59 p.2 Statutu Collegium Marianum Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie, które w szkole skutkują skreśleniem z listy uczniów.
4)    Wychowanek skreślony z listy uczniów szkoły automatycznie zostaje usunięty z internatu.

§ 5
DOKUMENTACJA PRACY INTERNATU

1. Internat prowadzi następującą dokumentację:
1)    listy wyjść i wyjazdów oraz raportów dziennych i nocnych,
2)    zeszyt wyjazdów ze szkoły i internatu.

2. Załącznikiem do powyższego regulaminu są:
1)    Rozkład dnia
Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 3 lutego 2020 r. do regulaminu zostały wprowadzone zmiany.


Załącznik nr 1


ROZKŁAD DNIA


W dni od poniedziałku do czwartku wyglądają następująco:
- 7.00 - pobudka
- 7.30 - śniadanie
- 8.00 – 12.30- zajęcia lekcyjne
- 12.30 – obiad
- 13.15 - 18.10 - zajęcia lekcyjne
- 15.00 - 18.00 - czas wolny z możliwością wyjścia do miasta
- 18.30 - kolacja (w czwartki kolacja o godzinie 17.30)
- 19.00 - 20.30 - studium ścisłe, czyli czas na naukę własną
- 18.00 - Msza Święta w kaplicy (tylko we wtorki) i katedrze (tylko w czwartki)
- 21.00 - modlitwy wieczorne/ Msza św.
- 21.30 - przygotowanie do ciszy nocnej
- 22.00 - cisza nocna

W piątki:
- 7.00 - pobudka
- 7.00 - Msza Święta (chętni)
- 7.30 - śniadanie
- 8.00 - 12.30 - zajęcia lekcyjne
- 12.30 - obiad (chętni)
- po 12.30 sprzątanie pokoi i wyjazd do domu zdawanie pokoi do 13.30