REGULAMIN INTERNATU
COLLEGIUM MARIANUM
LICEUM KATOLICKIEGO IM. JANA PAWŁA II
W PELPLINIE


WSTĘP
1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Collegium Marianum Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie, przeznaczoną dla chłopców uczących się w szkole.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki dla rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za funkcjonowanie placówki.
3. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Collegium Marianum Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie.

§ 1
CELE I ZADANIA INTERNATU
1. Celem jest:
1)    stworzenie optymalnych warunków do zamieszkania i nauki,
2)    poczucie bezpieczeństwa,
3)    umożliwienie dostępu do źródeł informacji,
4)    promowanie różnych form życia kulturalnego,
5)    poszanowanie zdrowia własnego i innych,
6)    integralny rozwój osobowy.
2. Do zadań należy:
1)    zapewnienie właściwych warunków do wypełniania zadań szkolnych,
2)    realizowanie systemu wychowania zgodnego z katolickim duchem szkoły,
3)    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
4)    kształtowanie dbałości o higienę osobistą,
5)    upowszechnianie kultury fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia,
6)    wyrobienie życiowych umiejętności oraz wdrażanie do samodzielnego wykonania prac porządkowo-gospodarczych,
7)    kształtowanie postaw społecznych i więzi międzyosobowych.

§ 2
ORGANY INTERNATU
1. Podstawowymi organami internatu są:
1)    Dyrektor Internatu,
2)    Prefekci (Wychowawcy Internatu),
3)    Samorząd Szkoły.

§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW INTERNATU

1. Wychowankowie mają prawo do:
1)    Korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki własnej, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
2)    Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie, oraz w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach kulturalnych, sportowych, turystycznych, religijnych,
3)    Poszanowania prywatności i zachowania dyskrecji o sprawach osobistych lub rodzinnych,
4)    Poczucia prywatności w swojej części mieszkaniowej, co oznacza, że wychowankowie nie mogą gościć w swoim pokoju osób bez wiedzy dyrektora lub prefekta,
5)    Zwolnienia w czasie nauki własnej w uzasadnionych przypadkach,
6)    Uzyskania usprawiedliwienia w przypadku choroby lub innej niedyspozycji uniemożliwiającej udział w zajęciach lekcyjnych od prefekta, pod którego opieką pozostają w tym czasie,
7)    Zgłaszania opinii i propozycji w sprawach organizacyjnych oraz współuczestnictwa przez własny samorząd w kształtowaniu życia internatu,
8)    Pozostania w internacie na ustalony wcześniej weekend za zgodą dyrektora lub prefekta.
2. Wychowankowie mają obowiązek:
1)    Regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne,
2)    Przestrzegać rozkładu dnia w internacie i ciszy nocnej w godz. 22.00-6.00. W czasie studium i ciszy nocnej wychowankowie nie mają prawa przebywać w pokojach kolegów bez wiedzy i zgody dyrektora lub prefekta. Mają zaścielone łóżka i są ubrani w piżamy. Każdego dnia dyrektor lub prefekt po 22.00 obchodzi pokoje i sprawdza przygotowanie do spoczynku podopiecznych internatu,
3)    Przestrzegać zakaz zamykania się od środka w pokoju, jeżeli są w nim obecni,
4)    Uczestniczyć w codziennych praktykach religijnych,
5)    Troszczyć się o współmieszkańców, w razie potrzeby udzielając im pomocy,
6)    Z szacunkiem odnosić się do wychowawców, pracowników i kolegów,
7)    Troszczyć się o estetyczny wygląd i porządek w swoim pokoju oraz na terenie internatu,
8)    Rzetelnie dbać o porządek w pokojach i łazienkach. Gruntowny porządek w pokojach jest sprawdzany przez dyrektora lub prefektów przed wyjazdem wychowanków na weekend lub inny czas wolny,  
9)    Dbać o czystość i higienę osobistą oraz estetykę własnego wyglądu,
10)    Troszczyć się o użytkowany sprzęt oraz pomoce dydaktyczne - wszelkie zmiany umeblowania należy konsultować z dyrektorem lub prefektem,
11)    Ponosić odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody, które należy natychmiast zgłosić dyrektorowi lub prefektowi,
12)    Dbać o swoje rzeczy - wartościowe przedmioty i pieniądze wychowankowie przechowująw internacie na własną odpowiedzialność,
13)    Oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną oraz wodę,
14)    Na terenie internatu chodzić w obuwiu miękkim, lekkim i przewiewnym,
15)    Korzystać ze sprzętu grającego w sposób niezakłócający spokoju współmieszkańców,
16)    W razie choroby lub wypadku bezzwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy dyżurnemu. Osoby chore na czas choroby wyjeżdżają do domu,
17)    Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia, wyjazdy oraz powroty w ciągu całego tygodnia,
18)    Regularnie uiszczać opłaty za czesne w terminie do 15 każdego miesiąca,
19)    Przestrzegać zakazu wchodzenia, bez zgody wychowawcy internatu, do pokojów dziennych przeznaczonych dla dziewczyn uczących się w szkole,
20)    Aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym internatu,
21)    Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać przepisów BHP i P. POŻ w związku z czym zabrania się:
a.    używania w salach kuchenek elektrycznych i grzałek (dopuszcza się używanie czajników bezprzewodowych),
b.    przechowywania w pokojach materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
c.    manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
d.    naklejania na ścianach plakatów, fotografii, wieszania obrazów,
e.    siadania na parapetach okiennych.

§ 4
NAGRODY I KARY
1.    Nagrody:
1)    Za właściwe zachowania, zaangażowanie w życiu internatu, podejmowaną działalność społeczną, odpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych, osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu wychowanek może zostać nagrodzony:
a.    pochwałą wychowawcy internatu z wpisaniem do dziennika,
b.    listem pochwalnym do rodziców,
c.    pochwała dyrektora szkoły wobec młodzieży.

2.    Kary:
1)    W przypadku niewłaściwego zachowania, naruszenia zasad współżycia w internacie i niniejszego regulaminu wychowanek może zostać ukarany:
a.    karą porządkową – praca na rzecz internatu,
b.    skreśleniem z listy wychowanków internatu,
2)    Karę porządkową otrzymuje uczeń, który nie przestrzega obowiązków zawartych w § 3 pkt. 2 Regulaminu internatu,
3)    Skreślenie z listy wychowanków internatu następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawców internatu za wszelkie wykroczenia w internacie i szkole wymienione w § 59 pkt. 3 Statutu Collegium Marianum Liceum Katolickiego im. Jana Pawła II w Pelplinie,
4)    Wychowanek skreślony z listy uczniów szkoły jest usunięty z internatu,
5)    Wychowanek skreślony z listy internatu nie musi być usunięty ze szkoły.

§ 5
DOKUMENTACJA PRACY INTERNATU

1. Internat prowadzi następującą dokumentację:
1)    listy wyjść i wyjazdów oraz raportów dziennych i nocnych,
2)    zeszyt wyjazdów ze szkoły i internatu.

2. Załącznikiem do powyższego regulaminu są:
1)    Rozkład dnia

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2022 r. do regulaminu zostały wprowadzone zmiany.

Załącznik nr 1

ROZKŁAD DNIA

W dni od poniedziałku do czwartku wyglądają następująco:
- 7.00 - pobudka
- 7.30 - śniadanie
- 8.00 – 12.30- zajęcia lekcyjne
- 12.30 – obiad
- 13.15 - 17.20 - zajęcia lekcyjne
- 15.00 - 18.00 - czas wolny z możliwością wyjścia do miasta
- 18.30 - kolacja (w czwartki kolacja o godzinie 17.30)
- 19.00 - 20.30 - studium ścisłe, czyli czas na naukę własną
- 18.00 - Msza Święta w kaplicy (tylko we wtorki) i katedrze (tylko w czwartki)
- 21.00 - modlitwy wieczorne/ Msza św.
- 21.30 - przygotowanie do ciszy nocnej
- 22.00 - cisza nocna

W piątki:
- 7.00 - pobudka
- 7.00 - Msza Święta (chętni)
- 7.30 - śniadanie
- 8.00 - 12.30 - zajęcia lekcyjne
- 12.30 - obiad (chętni)
- po 12.30 sprzątanie pokoi i wyjazd do domu zdawanie pokoi do 13.30